Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Lisätietoja

x

Kiinteistöjen jätehuollon asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä

Rosk'n Roll Oy Ab (2447281-1)
Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja
Puh. 020 637 7010
tietosuoja@rosknroll.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterivastaava Maarit Saario
Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja
Puh. 0206 377 002
tietosuoja@rosknroll.fi

Rekisterin nimi

Kiinteistöjen jätehuollon asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyjen tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on jätehuoltoyhtiön lakisääteisten tehtävien hoito sekä muiden sopimukseen tai tilaukseen perustuvien tehtä vien hoito.

Henkilötietoja käsitellään jätehuoltopalvelujen toimeenpanossa, rekisteröidyn yksilöimiseksi asiakaspalvelussa, asiakassuhteen hoidossa, asiakastietojen ylläpitämisessä ja rekisteröityjen sähköisissä asiointipalveluissa. Henkilötietoja käsitellään myös jätemaksujen määräämisen, laskutuksen, maksusuoritusten valvonnan ja perinnän hoitamisessa sekä jätehuollon tiedotus- ja neuvontatehtävissä.

Tiedoista voidaan myös koota rekisterinpitäjän toiminnan suunnittelu-, kehittämis- ja tilastointitarpeisiin raportteja ja tilastoja, joista yksittäisiä rekisteröityjä ei ole mahdollista tunnistaa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeutusperusteina ovat lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c -kohta), sopimussuhde tai rekisteröidyn suostumus.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • asiakkaan nimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kielisyys, henkilötunnus, Y-tunnus
 • mahdollisen yhteyshenkilön (isännöitsijä, muu laskun saaja tai muu sopimukseen tai palveluun liittyvä henkilö) nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • laskutustiedot, kuten tiedot laskutuksesta ja maksutapahtumista, laskutusosoite, eräpäivät, laskutustapa ja laskutusjakso, tilinumero, tiedot maksusuorituksista, tiedot maksujen perinnän vaiheista
 • palvelun kohteena olevan kiinteistön nimi - ja osoitetiedot, rakennus- ja kiinteistötunnus, koordinaatit, asuntojen lukumäärä, rakennuksen käyttötarkoitus ja käyttötila, mahdolliset lisätiedot
 • jätepalvelun sisältö (jätelajitiedot, keräysvälinetiedot, jäteastioiden sijaintitiedot, tyhjennysja tapahtumatiedot)
 • kompostoidaanko kiinteistöllä, kompostoinnin vastuuhenkilön nimi ja osoite, kompostorin koko ja laatu
 • mahdolliset viranomaispäätökset
 • tiedot jätepalvelun määräaikaisista keskeytyksistä
 • tieto yhteisastiasta naapurikiinteistön tai –kiinteistöjen kanssa
 • asiakkaan antama palaute
 • asiakassuhteeseen liittyviä muistiinpanoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyn yhteydenotoista ja niistä tiedoista, jotka tallentuvat rekisteröidyn käyttäessä Rosk’n Roll'n palveluja ja tuotteita sekä Rosk’n Roll'n toimittamaa palvelua koskevista sopimuksista sekä tilauksista.

Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää

 • Digi- ja väestötietovirastosta saatavilla rakennusta, sen omistusta ja asumista koskevilla tiedoilla
 • kunnilta ja valtakunnallisesta kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ) saatavilla tiedoilla
 • rekisterinkäsittelijöiden (perintätoimisto, alueellinen jätelautakunta, ulosottoviranomainen) kautta saatavilla tiedoilla
 • Postin osoitejärjestelmästä
 • puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä

Tietojen vastaanottajat

Erillisestä vaatimuksesta rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa vain viranomaisille ja poliisille, kuitenkin vain siltä osin kuin tiedot ovat tarpeen lakiin perustuvan valvonta -tai muun tehtävän suorittamiseksi.

Rosk’n Roll Oy Ab voi siirtää henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen ja alihankkijoilleen. Yhteistyökumppanit ja alihankkijat voivat käsitellä henkilötietoja vain Rosk’n Roll Oy Ab:n lukuun suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä varten. Rosk’n Roll varmistaa aina, että yhteistyökumppanit eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle lukuun ottamatta rekisteröidyille postitettavia tiedotteita ja laskuja tai rekisteröidyn käyttäessä sähköisiä asiointipalveluja EU-tai ETA-alueen ulkopuolelta.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi .

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus, milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät yhteydenotot

Kaikki Rosk’n Roll Oy Ab:lle tehtävät henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@rosknroll.fi tai allekirjoitetulla kirjeellä postitse osoitteeseen Rosk’n Roll / Tietosuoja, Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja. 

Rosk’n Roll Oy Ab voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Lataa kiinteistöjen jätehuollon asiakasrekisterin tietosuojaseloste pdf-muodossa